Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Luke ja tuulivoima-ala selvittävät tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön

Renko Satu
6.3.2023

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja tuulivoima-alan toimijoiden yhteisessä tutkimushankkeessa Metsäeläinten esiintyminen ja elinympäristöjen käyttö tuulivoimaloiden lähialueilla (WINDLIFE) selvitetään tuulivoiman vaikutuksia suden, metsäpeuran ja maakotkan lisäksi poronhoitoon ja poronhoidon kustannuksiin.

Hanke toteutetaan vuosina 2023–2027, ja sen tavoitteena on tuottaa ohjeita, jolla tutkimusten kohteena olevien lajien elinympäristövaatimukset voidaan ottaa entistä paremmin huomioon tuulivoimaloiden sijoittamisessa.

Tuulivoimaloiden rakentamisella ja tuulivoimatuotannolla voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia luonnonvaraisiin eläinlajeihin. Yhdelle lajille tuulivoimala-alue voi tarkoittaa esimerkiksi elinympäristön pienenemistä ja lisääntymismahdollisuuksien heikkenemistä, kun taas toiselle lajille elinympäristön muutos voi tuoda kilpailuetua muun muassa ravinnon saatavuuden lisääntyessä.

Tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista luonnonvaraisiin lajeihin on toistaiseksi ollut hyvin vähän saatavilla. Nyt käynnistetyn tutkimushankkeen kohteena olevista lajeista kotimaiset tutkimukset puuttuvat kokonaan.

Luonnonvarakeskus toimii hankkeen toteuttajana ja vastuutahona rahoittaen hanketta yhdessä 14 tuulivoima-alan yrityksen kanssa. Suomen Tuulivoimayhdistys on ollut mukana hankkeen käynnistämisessä ja on mukana hankkeelle perustettavassa ohjausryhmässä, joka koostuu lisäksi Luken, tuulivoimatoimijoiden sekä muiden sidosryhmien edustajista.

Luke on sitoutunut kaikessa tutkimustoiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin tehden tutkimusta riippumattomasti ja vastuullisesti, korkeaa tieteellistä etiikkaa noudattaen. Tutkimusten tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisissä julkaisuissa ja tulevat siten myös avoimesti saataville.